متن های استقلالی

18:28 1399/07/30 | Lady noir

سلام به همه متن های استقلالی اوردم یک عالمه عکس دختر های تاجی استقلالی هم دارم ولی همراه با 2 متن استقلالی 1 عکس هم ارسال میکنم که داشته باشم بپرید ادامه برای متن ها و یک عکس