استقلالی ها

سه چیز توی قلبمه 1-خدا 2-خانواده 3-دوستان استقلال تو قلبم نیست چون ضربان قلبمه